ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 06/09/2022 - 16:29 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 16:28 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 16:28 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ .pdf
घिरिङ गाउँपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/09/2022 - 16:26 PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ .pdf
घिरिङ गाउँपालिकाको व्याकहो लोडर सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/09/2022 - 16:26 PDF icon व्याकहो लोडर सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
घिरिङ गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/09/2022 - 16:25 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
घिरिङ गाउँपालिकाको विनयोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/09/2022 - 16:24 PDF icon विनयोजन ऐन २०७७.pdf
लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/09/2022 - 16:23 PDF icon लैगिंक_समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण निर्देशिका २०७८ .pdf
घिरिङ गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८ ७८/७९ 06/09/2022 - 16:23 PDF icon घिरिङ गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
घिरिङ गाउँपालिकान्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 16:22 PDF icon घिरिङ गाउँपालिकान्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ .pdf

Pages