नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०७८-२-१९ - १४

७८/७९ 06/14/2022 - 12:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक १४.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-१२-११ - १३

७८/७९ 05/25/2022 - 14:26 PDF icon कार्यपालिका वैठक १३.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-११-१८ - १२

७८/७९ 05/25/2022 - 14:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-१०-१४ -११

७८/७९ 05/25/2022 - 14:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक ११.pdf, PDF icon CamScanner 05-25-2022 14.02.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-९-२३ - १०

७८/७९ 05/25/2022 - 14:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक १०.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-९-२१ -९

७८/७९ 05/25/2022 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक ९.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-९-१९ - ८

७८/७९ 05/25/2022 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक ८.pdf

कार्यपालिका निर्णय 2078-8-27 7

७९-८० 12/21/2021 - 12:48

कार्यपालिका निर्णय 2078-7-26 6

७९-८० 12/21/2021 - 12:47

कार्पालिका निर्णयहरू 2078-06-20 - 5

७९-८० 10/25/2021 - 11:54

Pages