नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०७९-८-१३ - ६

७९-८० 12/06/2022 - 10:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-06-3.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-७-३ - ५

७९-८० 12/06/2022 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2079-06-3.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-६-१२ - ४

७९-८० 09/30/2022 - 12:05 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2079-6-12.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-५-२७ - ३

७९-८० 09/30/2022 - 12:05 PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2079-5-27.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-४-१९ - २

७९-८० 08/15/2022 - 11:38 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-८० - २.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९-४ - ५ - १

७९-८० 08/15/2022 - 11:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९ -८० - १.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-२९ - १८

७८/७९ 08/15/2022 - 11:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८-७९ - १८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-२७ - १७

७८/७९ 08/15/2022 - 11:34 PDF icon कार्यपालिका वैठक १७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-९ - १६

७८/७९ 08/15/2022 - 11:34 PDF icon कार्यपालिका बैठक १६.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८-३-५ - १५

७८/७९ 08/15/2022 - 11:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक १५.pdf

Pages