एम.एस.लेडिज कार्यक्रमकाे समन्वय वैठकका क्रममा लिइएका दृश्यहरू।।।