७६/७७

गाउँसभा तथा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७ साउन १ गतेदेखी २०७७ भदौ २ गतेसम्म भएका गाउँसभा बैठक तथा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु तथा स्विकृत कानूनको अभिलेख ।

आ .व ०७७।०७८ का लागि वजेट

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

Pages